Polityka prywatności

 1. Postanowienia Ogólne
 2. Cel i zakres zbierania danych osobowych i podstawa ich przetwarzania

III. Prawo gwarantujące dostęp do danych osobowych, ich poprawiania, usuwania, oraz żądania zaprzestania wykorzystywania

 1. Postanowienia końcowe

  

 1. Postanowienia Ogólne

 

 1. Administratorem danych pozyskiwanych za pośrednictwem sklepu internetowego pod adresem  https://lifeguardswim.com jest właściciel sklepu.
 2. Właścicielem o którym mowa w pkt 1 Lifeguard Spółka z o.o., prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą:  Lifeguard Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w miejscowości Ełk, przy ulicy  Podmiejska 5, 19-300 Ełk, opisaną numerem NIP: 8481865254 oraz REGON: 365245032 wpisaną do KRS (Krajowego Rejestru Sądowego)  o numerze 0000633523, o adresie poczty elektronicznej: office@lifeguardswim.com,  numerem telefonu: +48 576506171.
 3. Właściciel określony w pkt 2 jest jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego oraz Sprzedawcą i Administratorem danych.
 4. Sklep internetowy działający pod adresem https://lifeguardswim.com/ działa zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 5. Administrator jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 6. Administrator danych dokłada wszelkich starań technicznych oraz gwarantuje zachowanie należytej staranności, mającej na celu ochronę interesów osób, których dotyczy niniejsza Polityka Prywatności, a więc osób których dotyczą zbierane dane.
 7. Zgodnie z pkt powyższym, Administrator zapewnia w szczególności o tym, że: zbierane przez niego dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem, przetwarzane i przechowywane w sposób staranny, umożliwiający identyfikację osób, których dane dotyczą, a także są zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem, adekwatnie do celów w jakich są pozyskiwane i przetwarzane, w czasie niezbędnym do osiągnięcia realizacji celów.
 8. Właściciel sklepu zobowiązuje się do ochrony przekazywanych przez Użytkowników danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem do nich osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem.
 9. Administrator danych osobowych przetwarza je w celu realizacji umów zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego oraz w celach związanych z marketingiem bezpośrednim własnych produktów. 
 10. Użytkownik podaje swoje dane osobowe potrzebne do rejestracji dobrowolnie.
 11. Użytkownik ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również żądania ich usunięcia z bazy danych. W celu realizacji tych uprawnień

Użytkownik może skontaktować się ze Administratorem sklepu wysyłając e-mail na adres: office@lifeguardswim.com bądź listownie na adres Sprzedawcy(Administratora):

Lifeguard Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Podmiejska 5
19-300 Ełk

  

 1. Cel zbierania danych osobowych i podstawa ich przetwarzania

 1. Administrator danych osobowych, określony powyżej zbiera dane osobowe do określonych, wskazanych celów, które są opisane poniżej:
 • zawarcia i wykonania umowy sprzedaży produktów
 • dostawa produktów i obsługa reklamacji
 • marketingu bezpośredniego własnych produktów w przypadku wyrażenia na nią zgody przez Klienta

Dane Użytkowników, którzy nie są Klientami sklepu są przechowywane jedynie w celu udzielania odpowiedzi na zadane pytania Administrator przetwarza następujące dane swoich Klientów:

 • E-mail
 • Imię
 • Nazwisko
 • Ulica i numer
 • Miejscowość
 • Kod pocztowy
 • Kraj
 • Telefon

Administrator przetwarza następujące dane Użytkowników, nie będących Klientami sklepu:

 • Adres poczty e-mail

Podanie danych osobowych określonych w pkt 3 niniejszej Polityki Prywatności jest dobrowolne, wymaga zgody Użytkownika jednakże jest niezbędne w celu dokonania zakupów na stronie sklepu, w tym wystawienia dowodu sprzedaży i wysyłki sklepu. Podanie danych osobowych określonych w pkt 4 niniejszej Polityki Prywatności jest dobrowolne, wymaga zgody Użytkownika i jest konieczne do obsługi zapytań i zgłoszeń skierowanych od Użytkownika. Obsługa odpowiedzi na zadane pytania i zgłoszenia nie ma charakteru jednorazowego, co oznacza, że w przypadku zmiany odpowiedzi na pytanie Użytkownika zostaje mu przesłana aktualna odpowiedź.

  

III Prawo gwarantujące dostęp do danych osobowych, ich poprawiania, usuwania, oraz żądania zaprzestania wykorzystywania 

 1. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 2. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą zawartych w zbiorze danych prowadzonym przez Administratora , a zwłaszcza prawo do : żądania uaktualnienia, uzupełnienia, sprostowania danych osobowych, żądania czasowego lub trwałego wstrzymania ich przetwarzania albo usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne , nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy lub są zbędne do realizacji celu , dla którego zostały zebrane.
 3. Żądania określone w powyższym pkt 2 można zgłaszać Administratorowi poprzez e-mail: info@lifeguardswim.com bądź drogą pocztową na adres: Lifeguard Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul.Podmiejska 5, 19-300 Ełk. W każdej chwili Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania usunięcia konta. W tym celu prosimy o kontakt na wskazane dane adresowe w pkt 3.
 4. Administrator ustosunkuje się do żądań Użytkownika bez zbędnej zwłoki.

IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą polityką prywatności zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy ustawy o ochronie danych osobowych oraz Kodeksu cywilnego.
 2. Pytania i zastrzeżenia dotyczące polityki prywatności Sklepu należy kierować na adres: office@lifeguardswim.com bądź telefoniczne pod nr telefonu: +48 576506171. Użytkownika obowiązuje aktualna polityka prywatności Sklepu.
 3. Postanowienia niniejszej polityki prywatności nie mają na celu ograniczać ani wyłączać jakichkolwiek praw klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Rozwój technologii internetowej, zmiany ustawodawcze w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Sklepu mogą wpłynąć na zmiany w zasadach polityki prywatności Sklepu. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do niniejszego zapisu. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszej polityki prywatności będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zmian.
 5. Zmiana treści niniejszej polityki prywatności może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie. 
 6. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od dnia 01-09-2023r.